CENTENARI DE LA MORT DE BENITO PÉREZ GALDÓS.

Enguany fa cent anys de la mort de Benito Pérez Galdós, concretament el 4 de gener. 

Tot i que no estem per a celebracions degut a la pandèmia de la Covid-19, sí que hauríem d’aprofitar l’efemèride per a recordar aquest gran escriptor, que alguns especialistes el situen com el més gran novel·lista espanyol després de Cervantes.

Sense entrar en aquesta qüestió el que sí queda acreditat és la seva gran talla d’escriptor i la seva enorme aportació a la literatura. A més de novel·lista i dramaturg també va exercir de cronista i polític. 

Nascut a les Palmes de Gran Canària el 10 de maig de 1843, batejat amb el nom de Benito María de los Dolores Pérez Galdós, va ser un dels pioners del naturalisme i realisme literari, apartant-se de la corrent romàntica imperant fins aleshores. Tot i compartir el mateix context històric, no se’l pot enquadrar dintre de la Generació (literària) del 98.

La seva prolífica obra avarca assajos, viatges, teatre i novel·les. Seria molt difícil citar quelcom de les seves obres, ja que totes destaquen per sobre de totes, però el que si cal mencionar, tant per la seva grandiloqüència, com per l’estil que caracteritza a l’autor i pel seu realisme, són:  Los episodios nacionales: col·lecció de 46 novel·les històriques, dividides en cinc sèries. 

Benito Pérez Galdós mor a Madrid el 4 de gener de 1920.


Autor: Diego Sánchez Montero

FIRA DEL LLIBRE DE SEGONA MÀ.

 DIMECRES, 15 DE JULIOL DE 2020FULL D'INSCRIPCIÓ A L'AMPA

Col.labora amb l'AMPA de l'institut, pagant la quota anual per família. Amb aquesta petita aportació des de l'ampa s'està col.laborant amb la millora de l'institut. Ja hem col.labora amb la instal.lació dels tendals de l'entrada,  construcció de les oficines per poder fer les tutories amb les famílies, materials per l'hort...


Associa’t a

AMPA de l’Institut de Viladecavalls


Què és l'AMPA?

És l’entitat sense ànim de lucre que agrupa a les famílies dels alumnes de l'institut i que, voluntàriament han decidit formar-ne part. Està associada a la FaPaC (Federació d’associacions de mares i pares d’alumnes de Catalunya).

L’AMPA de l’ I. de Viladecavalls està formada per un grup de pares i mares que col·laborem, dedicant part del nostre temps lliure, a assolir un bon entorn educatiu per a tots els alumnes del centre. És necessària la incorporació de nous pares i mares a aquest grup per seguir amb aquesta important tasca. Us convidem a venir a les reunions i aportar noves idees o col·laborar en la mesura de la vostra disponibilitat.

APUNTEU-VOS!

Quines són les nostres funcions?

Els estatuts de l’AMPA recullen, entre d’altres, els objectius que com a associació assumim:

  • Donar suport i assistència a les famílies, als professors, als alumnes i als òrgans de govern del centre en tot allò que fa referència a l’educació dels fills.

  • Participar en la presa de decisions i en el govern de l'Institut mitjançant un representant al Consell Escolar.

  • Ser l'interlocutor que tenen els professors i la Direcció del Centre per a tractar els temes que afecten a tot el col·lectiu de famílies.

  • Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l’elaboració de directrius per a la programació d’activitats complementàries, extraescolars o de serveis.

  • Administrar i gestionar els recursos que aporten els associats.

  • Promoure les activitats de formació de pares i tutors, tant des de la vessant cultural com de l’específic de responsabilització en l’educació familiar.

  • Promoure i realitzar tota mena d’activitats fisicoesportives.

  • I en general, afavorir la participació organitzada de les famílies dels alumnes en la gestió i control del centre.

Com col·laborar?

Només cal tenir un fill/a inscrit a l’escola i pagar la quota anual de 21 € a l’inici del curs escolar. Aquesta quota és personal (pare, mare o tutor), independentment del nombre de fills inscrits a l’institut.

Com col·laborem  econòmicament amb l'Institut?

Amb l’objectiu de contribuir a incrementar la qualitat de l’entorn educatiu dels nostres fills, i en estreta col·laboració amb la Direcció de l’escola, dediquem part del pressupost anual de l’AMPA a millorar les instal·lacions (per tal d’aconseguir que el nostre institut sigui un edifici sostenible), facilitar recursos i augmentar els mitjans educatius disponibles. Així, les quotes de les famílies sòcies de l’AMPA generen un benefici a l'institut, que repercuteix directament a favor dels alumnes.

 

Per més informació adreceu-vos a        ampa@iesviladecavalls.cat o consulteu a la web https://ampainsviladecavalls.wordpress.com

 FULL  A COMPLIMENTAR PER ASSOCIAR-SE A L'AMPA I. de VILADECAVALLS


Per associar-se a l'AMPA de l'I. de Viladecavalls cal omplir les següents dades:


Nom i Cognoms del soci/a :..............................................................


DNI: ……………………………….


______________________________________________________________________________________________


Per rebre les notificacions de l’AMPA, cal que ens feu arribar l’autorització següent per l’ús del correu electrònic


Jo, ___________________________________________________amb DNI núm_________________________

com a mare, pare, tutor de l'alumne/a____________________________________________________

de ________________ (curs) dono la conformitat a rebre informacions i comunicacions de l'AMPA a través de la següent adreça electrònica (en cap cas pot ser la d'un menor d'edat): ______________________________________________________ i/o telèfon_____________________

Viladecavalls, _________de__________________________de 2020Signatura

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Per rebre les notificacions de l’AMPA, cal que ens feu arribar l’autorització següent per l’ús dels missatges de mòbil (llista de distribució)


Jo, ___________________________________________________amb DNI núm_________________________

com a mare, pare, tutor de l'alumne/a___________________________________________________________________

dono la conformitat a rebre informacions i comunicacions de l'AMPA a través del meu telèfon_______________________


Viladecavalls, ___________ de____________________________de 2020


Signatura.


L'AMPA garanteix que totes les dades personals seran utilitzades per a la difusió de les activitats relacionades amb l’associació, o I de Viladecavalls o d’altres que siguin d’interès per a les famílies i infants, tenint en compte les limitacions i drets que concedeix la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i que aquestes són confidencials i d'ús exclusiu de l’AMPA. Accepto expressament, via SMS, correu postal o electrònic, rebre informació de l ́AMPA de IES Viladecavalls, relativa a les activitats, que li son pròpies, o NO ACCEPTO . Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, en els termes establerts en la legislació vigent, així com revocar les autoritzacions per a cessió de dades mitjançant comunicació escrita adreçada a l ́AMPA o per e-mail adreçat al correu electrònic ampa@iesviladecavalls.cat indicant si la revocació es total o parcial, expressant clarament, en aquest darrer cas, la cessió o el tipus d’informació revocada (les revocacions no podran tenir efectes retroactius). AUTORITZO a l ́AMPA de I de Viladecavalls a facilitar les citades dades als organismes que siguin necessaris, d’acord a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter Personal (publicada al BOE núm.298 de 14/12/1999), i exclusivament amb les finalitats inherents a la Associació, o NO AUTORITZO.